[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Đường Sơn, Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Khai Bình (3); Tào Phi Điện; Sa Lưu Hà, Phong Nhuận; Loan Nam; Phong Nhuận (6); khu công nghệ cao ở Đường Sơn; nhóm học Pháp ở Loan Nam (2); nhóm học Pháp ở Khai Bình (3); Thiên An; Ngọc Điền; Lộ Bắc; Đông Sơn, Khai Bình (2); nhóm học Pháp ở Đông Sơn, Khai Bình; Đường Sơn (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/唐山大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–431000.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share