[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thanh Đảo (4); nhóm học Pháp ở Lai Tây (3); Lai Tây (4); Giao Nam; nhóm học Pháp ở Tây Thành; nhóm học Pháp ở Tức Mặc (2); Thành Dương; nhóm học Pháp ở Thanh Đảo (2); nhóm học Pháp ở Giao Châu; Tức Mặc (2); Giao Châu (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/青岛大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–430988.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share