[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang ở Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đại Khánh (13); Đông Thành Lĩnh Tú (1); thành phố Sáng Nghiệp (2); huyện Triệu Nguyên (2); khu Hồng Cương (1); khu Nhượng Hồ Lộ (2); khu Tát Nhĩ Đồ (2); Đông Phong (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/大庆大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–430953.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share