[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Thành Đô, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Đệ tử Đại Pháp tại khu Tân Tân (3); khu Tân Đô; thành phố Thành Đô (7); bốn khu: Cẩm Giang, Thanh Dương, Kim Ngưu, Thành Hoa; khu Ôn Giang; Tây Môn (2); khu Long Tuyền Dịch; phiến khu Tây Môn; thành phố Bành Châu (2); khu Bạch Giang

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/成都大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431073.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share