Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Thạch Gia Trang, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Thành phố Phổ Châu; thành phố Thạch Gia Trang (12); thành phố Tân Tập (2); huyện Tỉnh Hình; thành phố Tân Lạc; huyện Bình Sơn; khu Trường An (4); khu Dung Hóa; thị trấn Chính Định.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/石家庄大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431104.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share