[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Thành Đô, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Khu Tân Đô; Nam Môn, thành phố Thành Đô; thành phố Thành Đô (3); huyện Khai Giang; phiến khu Tây Môn; khu Long Tuyền Dịch (2); khu Ôn Giang (2); Giản Dương; khu Tây, thành phố Thành Đô (2); khu Đông, thành phố Thành Đô; thành phố Sùng Châu; khu Giản Dương (2); địa khu Đức Dương


 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/成都大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431090.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share