[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Trùng Khánh, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Đệ tử Đại Pháp tại thành phố Trùng Khánh (4); khu Nam Ngạn (2); khu Cửu Long Pha (3); khu Nam Xuyên (2); khu Khai Châu; khu Kì Giang; khu Trường Thọ; khu Sa Bình Bá (6); thị trấn Hoàng Giác Á; huyện nhỏ tại Trùng Khánh; khu Giang Tân; khu Phù Lăng; khu Giang Bắc.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/重庆大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–430984.html

Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share