[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử ở Trùng Khánh (3); quận Giang Bắc (4); quận Giang Tân; quận Cửu Long Pha (4); quận Sa Bình Bá (5); quận Du Bắc; quận Khai Châu (2); quận Du Trung; huyện Đồng Nam; quận Nam Ngạn; quận Ba Nam; quận Đại Độ Khẩu (2); quận Du Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/重庆大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431023.html

Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share