[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Bắc Kinh, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Thị trấn Cựu Cung, Đại Lĩnh; Lục Doanh Môn, Phong Đài; Nam Uyển; Đại Hưng; Bắc Kinh (6); Hải Điến; Tây Thành; Bình Cốc; thị trấn Mã Trì Khẩu; thị trấn Dương Phường; vườn hoa Thiên Thông, thành phố Bắc Kinh; khu Thuận Nghĩa; khu Xương Bình (2); cửa hàng Trường Khánh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/北京大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–430996.html

Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share