[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử ở Trường Xuân (19); quận Cửu Đài (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/长春大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431024.html

Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share