[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Thượng Hải, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Khu Phổ Đông (7); đệ tử ở Thượng Hải (9); quận Hoàng Phổ (4); đệ tử ở Tư Dương thuộc tỉnh Tứ Xuyên cùng với cả gia đình đệ tử ở Thượng Hải; quận Từ Hối; Nam Hối thuộc Phổ Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/上海大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431029.html

Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share