[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Trùng Khánh, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Trùng Khánh (08); Ba Nam; Sa Bình Bá (04); Phụng Tiết; Nam Ngạn; Du Bắc; Cửu Long Pha; Bích Sơn; Cổ Khê, Đồng Nam


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/重庆大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431057.html

Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share