[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Thiên Tân, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Quận Tân Hải (3); đệ tử ở Thiên Tân (7); quận Hồng Kiều (2); huyện Ninh Hà (6); quận Hà Đông; quận Tân Nam; quận Bảo Trì; quận Vũ Thanh (2); quận Tây Thanh; huyện Tĩnh Hải (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/天津大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431041.html

Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share