[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Bắc Kinh cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Quận Phòng Sơn (2); đệ tử ở Bắc Kinh (8); 3 đệ tử ở Thạch Cản Sơn, Hải Điến và Tây Thành thuộc Bắc Kinh; quận Triều Dương (2); quận Phong Đài (3); 3 đệ tử ở Triều Dương và Hải Điến thuộc Bắc Kinh; huyện Duyên Khánh (2); quận Hải Điến (3); Mã Gia Bảo.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/北京大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431034.html

Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share