[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại vùng nông thôn thuộc các tỉnh thành và địa khu sau đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Huyện Thẩm Khâu, Chu Khẩu, Hà Nam; Tân Tập, Thạch Gia Trang, Hà Bắc (02); Chương Nam, Huyện Ngụy, Hàm Đan, Hà Bắc; Khai Châu, Trùng Khánh; Huyện Tập Hiền, Song Áp Sơn, Hắc Long Giang (02); Thái An, Sơn Đông; Thâm Châu, Hành Thủy, Hà Bắc; Bạc Đầu, Thương Châu, Hà Bắc; Thanh Châu, Duy Phường, Sơn Đông; Song Thành, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; Triều Nam, Quảng Đông; Diêu Độ, Thanh Bạch Giang, Thành Đô, Tứ Xuyên; Kim Lĩnh Trấn, Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông; Thạch Gia Trang, Hà Bắc (02); Hà Gian, Thương Châu, Hà Bắc; Tân khu Tây Ngạn, Thanh Đảo, Sơn Đông (02); Lang Phường, Hà Bắc; Chương Bắc, Huyện Ngụy, Hàm Đan, Hà Bắc (03); Huyện Hắc Sơn, Cẩm Châu, Liêu Ninh; Trường Xuân, Cát Lâm


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/乡村大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–430943.html

Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share