[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại vùng nông thôn thuộc các tỉnh thành và địa khu sau đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục; Huyện Cao Ấp, Thạch Gia Trang, Hà Bắc; Huỳnh Dương, Trịnh Châu, Hà Nam; Tam Môn Hạp, Hà Nam; Lai Dương, Yên Đài, Sơn Đông; Huyện Tào, Hà Trạch, Sơn Đông; Cát Lâm; Xương Thành, Chư Thành, Duy Phường, Sơn Đông; Tuy Hóa, Hắc Long Giang; Phú Cẩm, Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang; Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông (02); Thanh Nguyên, Phủ Thuận, Liêu Ninh; Huyện Phụ Bình, Bảo Định, Hà Bắc; Huyện Tuy Lăng, Tuy Hóa, Hắc Long Giang; Quận Tri Xuyên, Tri Bác, Sơn Đông; Bình Độ, Thanh Đảo, Sơn Đông; Tân Tập, Thạch Gia Trang, Hà Bắc; Đức Châu, Sơn Đông; Triêu Dương, Liêu Ninh; Song Thành, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang (02)

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/乡村大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431062.html

Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share