[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại vùng nông thôn thuộc các tỉnh thành và địa khu sau đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Huyện Nghĩa, Cẩm Châu, Liêu Ninh (02); Du Thụ, Trường Xuân, Cát Lâm; Khai Giang, Đạt Châu, Tứ Xuyên; Thanh Nguyên, Liêu Ninh; Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang; Thạch Gia Trang, Hà Bắc; Toại Ninh, Tứ Xuyên; Lang Phường, Hà Bắc; Huyện Đường, Bảo Định, Hà Bắc (02); Nghi Thủy, Sơn Đông (02); Huyện Bảo Thanh, Song Áp Sơn, Hắc Long Giang; Liêu Ninh; Đan Đông, Liêu Ninh; Lai Châu, Yên Đài, Sơn Đông; Huyện Phong, Từ Châu, Giang Tô; Song Thành, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/乡村大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431030.html

Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share