[MINH HUỆ 11-05-2021] Năm vị luật sư nhân quyền gửi thiệp chúc đến Minh Huệ Net, kính chúc sinh nhật lần thứ 70 của Đại sư Lý Hồng Chí và chúc mừng 29 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới! Các luật sư viết: “Các đệ tử Đại Pháp vì kiên thủ, thực hành và duy hộ nguyên tắc tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn mà bị Trung Cộng bức hại đàn áp suốt 22 năm qua, nhưng trong tâm họ vẫn giữ Thiện niệm, giảng thanh chân tướng và thức tỉnh lương tri. Tôi hy vọng một phần nỗ lực của bản thân có thể duy hộ tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận của các đệ tử Đại Pháp, đây cũng là bảo vệ và giành lại quyền lợi căn bản của một công dân Trung Quốc.”

“Ủng họ chính nghĩa là bản tính, không phát biểu lý bất dung, bức hại chính tín không lâu dài, tương lai mỹ hảo đồng kiến chứng”.

Luật sư Giang Thiên Dũng, một vị luật sư nhân quyền ở Trung Quốc chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới!

Thế giới ngày này đang trượt dốc và bại hoại, tất cả là do nhân tâm bại hoại.

Con người trong hành trình cuộc sống này, nhất định trong tâm phải có Thiện niệm, trong tâm phải có kính nể, thì mới có thể giữ vững hành vi, kiểm soát được hành vi, mới biết việc nào nên làm việc nào không nên làm.

Các học viên Pháp Luân Công vì thế nhân mà làm gương và là hình mẫu đáng để chúng ta nên học hỏi theo.

Luật sư Giang Thiên Dũng, luật sư nhân quyền Trung Quốc.

Luật sư Tạ Yến Ích, một vị luật sư nhân quyền ở Trung Quốc kính chúc sinh nhật lần thứ 70 của Đại sư Lý Hồng Chí và chúc mừng 29 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới!

Liên xuất ô nê hương viễn ích thanh

Pháp chính mạt kiếp công đức viên mãn

Trung quốc nhân quyền luật sư Tạ Yến Ích

Một vị luật sư nhân quyền ở Đại Lục kính chúc sinh nhật lần thứ 70 của Đại sư Lý Hồng Chí!

Đồng chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền khắp thế giới lần thứ 22!

Truyền thế Đại Pháp thị chân kinh

Bạo chính bội cảm mạt nhật chung

Ký định pháp luật toàn bất cố

Ti hạ ngụy trang hiện tà hình

Ức vạn đệ tử thị tinh anh

Xả sinh vong tử cứu thương sinh

Khúc khúc tráng ca hám thiên địa

Kiện kiện cố sự thôi ngã hành

Chi trì chính nghĩa thị bổn tính

Bất vi phát thanh lý nan dung

Bách hại chính tín bất trường cửu

Vị lai mỹ hảo đồng kiến chứng

 

Một vị luật sư nhân quyền Đại Lục

Một vị luật sư bảo hộ nhân quyền ở Đại Lục kính chúc sinh nhật đại thọ lần thứ 70 của Đại sư Lý Hồng Chí! Đồng chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới!

Đại Pháp hồng truyền đã cứu vãn vô số sinh mệnh, thành tựu vô số đệ tử Đại Pháp, cũng kiểm soát được sự trượt dốc của phẩm chất đạo đức xã hội nhân loại. Tương lai của Trung Quốc, tương lai của nhân loại đều dựa vào các đệ tử Đại Pháp đến giải cứu.

Cảm tạ Sư phụ Đại Pháp gian khổ phó xuất mấy mươi năm qua. Kính chúc sinh nhật đại thọ lần thứ 70 của Lý Đại sư!

Một vị luật sư nhân quyền ở Trung Quốc kính chúc sinh nhật lần thứ 70 của Đại sư Lý Hồng Chí và chúc mừng 29 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới!

Cảm tạ Lý Đại sư phổ truyền nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn!

Các đệ tử Đại Pháp vì kiên thủ, thực hành và duy hộ nguyên tắc tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn mà bị Trung Cộng bức hại đàn áp suốt 22 năm qua, nhưng trong tâm họ vẫn giữ Thiện niệm, giảng thanh chân tướng và thức tỉnh lương tri.

Tôi hy vọng một phần nỗ lực của bản thân có thể duy hộ tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận của các đệ tử Đại Pháp, đây cũng là bảo vệ và giành lại quyền lợi căn bản của một công dân Trung Quốc.

Hy vọng tà linh ngoại lai sớm ngày bị trục xuất, kết thúc bức hại bởi Trung Cộng, Thần Châu thay đổi sắc diện mới.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/11/五位中国人权律师恭贺法轮大法弘传世界-424874.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2021/5/12/192582.html

Đăng ngày 20-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share