[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại vùng nông thôn thuộc các tỉnh thành và địa khu sau đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục (03); Huyện Tân Tân, Phủ Thuận, Liêu Ninh; Định Châu, Bảo Định, Hà Bắc; Thâm Châu, Hành Thủy, Hà Bắc; Huyện Lâm Cù, Duy Phường, Sơn Đông; Du Thụ, Trường Xuân, Cát Lâm; Uy Hải, Sơn Đông; Lâm Tuyền, An Huy; Sơn Đông; Huyện Đường, Bảo Định, Hà Bắc; Huyện Hoàn Nhân, Bổn Khê, Liêu Ninh; Huyện Mễ Dịch, Phàn Chi Hoa, Tứ Xuyên; Huyện Nghĩa, Cẩm Châu, Liêu Ninh (02); Quận Kim Châu, Đại Liên, Liêu Ninh; Quận Triều Nam, Quảng Đông (02); Quận Hàn Đình, Duy Phường, Sơn Đông; Huyện Mông Âm, Lâm Nghi, Sơn Đông; Xương Ấp, Duy Phường, Sơn Đông; Huyện Nhiêu Dương, Hành Thủy, Hà Bắc; Thấm Dương, Tiêu Tác, Hà Nam


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/乡村大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–430992.html

Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share