[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp công tác trong ngành giáo dục tại các tỉnh thành và địa khu sau đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp công tác trong ngành giáo dục tại Đại Lục (04); Thành Đô, Tứ Xuyên; Văn An, Lang Phường, Hà Bắc; Cửu Long Pha, Trùng Khánh; Cáp Nhĩ Tân; Huyện Lâm Khẩu, Mẫu Đan Giang, Hắc Long Giang; A Thành, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; Đông Cảng, Đan Đông, Liêu Ninh; Đại Khánh, Hắc Long Giang; Long Cảng, Hồ Lô Đảo, Liêu Ninh; Sơn Tây; Sán Đầu, Quảng Đông; Hà Trạch, Sơn Đông; Thành Đô, Tứ Xuyên; Huyện Xích Thành, Trương Gia Khẩu, Hà Bắc; Bắc Kinh; Quận Kim Lâm, Hắc Long Giang


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/教育系统大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–430966.html

Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share