[MINH HUỆ 14-05-2021]

Các đệ tử Đại Pháp và người nhà, cùng những người dân minh chân tướng đắc phúc báo ở Hồ Bắc, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ: Hồ Bắc; Vũ Hán; An Lục, Hiếu Cảm; Vũ Hán; tiểu khu Quang Cốc, Vũ Hán; Kỳ Xuân, Hoàng Cương; Thanh Sơn; Hồng Hồ, Kinh Châu; Nghi Thủy, Lâm Nghi; Vũ Hán (2); Giang Hạ, Vũ Hán (2); Thập Yển (2); Hán Xuyên, Hiếu Cảm; Tùng Tư, Kinh Châu; Tương Dương (2); Kinh Môn; Kiến Thủy, Ân Thi; Hàm Ninh; Hoàng Châu, Hoàng Cương; Đơn vị hành chính thành phố Tiềm Giang trực thuộc tỉnh Hồ Bắc; Hoàng Cương.

Nhóm học Pháp ở: Vũ Xương, Vũ Hán; Dương La nhai, Tân Châu, Vũ Hán; Hiếu Cảm.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/湖北大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-29条–425468.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share