[MINH HUỆ 14-05-2021]

Các đệ tử Đại Pháp và người nhà, cùng những người dân minh chân tướng đắc phúc báo ở Cam Túc, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ: Mạch Tích, Thiên Thủy (2); Lan Châu (5); An Ninh, Lan Châu (2); Thành Quan, Lan Châu (2); Đôn Hoàng, Tửu Tuyền; Kim Xương (2); Tần Châu, Thiên Thủy; Thiên Thủy; Khánh Dương (3); Tĩnh Ninh, Bình Lương; Định Tây; huyện Trang Lãng, thành phố Bình Lương; Lũng Tây (2); huyện Hội Ninh, thành phố Bạch Ngân; Lâm Hạ; huyện Tích Thạch Sơn, huyện Vĩnh Tĩnh, huyện Đông Hương tại Lâm Hạ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/甘肃大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-27条–425471.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share