[MINH HUỆ 13-05-2021] Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các địa khu sau tại Tứ Xuyên chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Khu Thành Trung thuộc thành phố Lạc Sơn tỉnh Tứ Xuyên; thành phố Nam Sung; thành phố Phàn Chi Hoa; thành phố Đức Dương (3); huyện Trung Giang thuộc thành phố Đức Dương (5); thành phố Đạt Châu (2); huyện Đại Trúc thuộc thành phố Đạt Châu; thành phố Miên Dương (5); thành phố Quảng Hán thuộc thành phố Đức Dương; thành phố Toại Ninh; thành phố Nga Mi Sơn; địa khu Đức Dương; thành phố Nghi Tân; huyện Tự Vĩnh thuộc thành phố Lô Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/四川大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-25条–425180.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share