[MINH HUỆ 14-05-2021]

Các đệ tử Đại Pháp và người nhà, cùng những người dân minh chân tướng đắc phúc báo ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ: Hắc Long Giang (4); Mẫu Đan Giang; Hải Lâm, Mẫu Đan Giang; Đông Ninh; Bảo Thanh, Song Áp Sơn (3); Bột Lợi, Thất Đài Hà; Hạc Cương; Thất Đài Hà; Tuy Hóa; Bắc Lâm, Tuy Hóa; Song Áp Sơn; huyện Tháp Hà, An Lĩnh, Đại Hưng (2);  An Lĩnh, Đại Hưng.

Nhóm học Pháp ở: Hắc Long Giang; Y Xuân.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/黑龙江大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–425532.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share