[MINH HUỆ 14-05-2021]

Các đệ tử Đại Pháp và người nhà, cùng những người dân minh chân tướng đắc phúc báo ở Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ: Bảo Định (6); khu Mãn Thành (2); Trác Châu; Liên Trì; Khúc Dương (5); Cao Bi Điếm; Thuận Bình; Bác Dã; huyện Lễ (12); An Quốc.

Nhóm học Pháp ở: khu Mãn Thành; Bảo Định; Cao Bi Điếm.

Điểm luyện công ở Bảo Định.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/保定大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-35条–425534.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share