[MINH HUỆ 14-05-2021]

Các đệ tử Đại Pháp và người nhà, cùng những người dân minh chân tướng đắc phúc báo ở Sơn Đông, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ: Sơn Đông (2); Liêu Thành (3); Tê Hà (2); Văn Đăng; Chi Phù, Yên Đài; Uy Hải; Nhũ Sơn, Uy Hải (2); Lai Vu; Lai Châu; thành phố Nhật Chiếu; Tri Bác.

Nhóm học Pháp ở: Yên Đài; Uy Hải; Tây Giao, Tế Ninh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/山东大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-20条–425543.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share