Bài viết của đệ tử Đại Pháp từ Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 28-12-2020] Trong cuộc Tổng tuyển cử Hoa Kỳ, tôi hiểu rằng đây là tiến trình cuối cùng của Chính Pháp do Sư phụ an bài.

Sư phụ trong khi giảng Pháp ở các nơi đã từng giảng, từ cơ bản mà nói, chúng ta vẫn phải trong khi phủ định hoàn toàn cựu thế lực từ căn bản mà hướng đến viên mãn. Trong “Luận ngữ” của sách Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng cho chúng ta rằng:

“Trong tu luyện cũng khiến phẩm chất đạo đức được đề cao; khi phân biệt được thật sự thiện và ác, tốt và xấu, đồng thời vượt khỏi tầng thứ nhân loại, thì mới nhìn thấy được, mới tiếp xúc được vũ trụ chân thực và các sinh mệnh tại các tầng thứ khác nhau các không gian khác nhau”.

1. Tiêu chuẩn phân biệt tốt xấu

Theo tôi lý giải, trước khi bước ra khỏi tầng người thường, các đệ tử Đại Pháp phải có khả năng phân biệt chính xác thiện ác tốt xấu. Về vấn đề bầu cử Mỹ, có lẽ chúng ta có chỗ thiên lệch, nhiều người trong chúng tôi dường như xem việc ủng hộ ông Trump hoặc Biden như tiêu chuẩn phân biệt thiện ác, mà mê mất đi Đại Pháp đã dạy chúng ta “Chân Thiện Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt xấu” (Chuyển Pháp Luân).

Trong tâm đệ tử Đại Pháp không có địch nhân, bất kể anh ta là đảng phái nào, dù anh ta là cánh tả hay cánh hữu, chúng ta cũng phải nói một cách lý trí và hợp lý với họ những điều tốt và những điều xấu khi giảng chân tướng, để họ có thể tự mình lựa chọn. Chỉ như thế, chúng ta mới không thoát ly tu luyện Chính Pháp. Tất nhiên, tà ác phải lợi dụng thời cơ gây rối, lợi dụng nhân tâm, tạo ra những giả tướng kích động làm mất thời gian người tu luyện, với mưu đồ làm cho người tu luyện cuối cùng bị mê hoặc bởi cái gọi là chuyện “chính tà” của thế gian, không có cách nào thoát ra khỏi con người.

2. Không phân đảng phái, nhanh chóng cứu người

Tiến trình cuối cùng của Chính Pháp cũng có thể là khảo nghiệm cuối cùng đối với đệ tử Đại Pháp và sự xác lập đệ tử Đại Pháp. Tâm đệ tử Đại Pháp bất cứ lúc nào cũng duy hộ Đại Pháp, lấy Đại Pháp làm tiêu chuẩn để chính Pháp cứu người, quy chính lại tất cả, không bị mê mất và vĩnh viễn viên dung những gì Sư phụ muốn. Sư phụ muốn cứu tất cả mọi người trên thế gian, tâm của các đệ tử Đại Pháp phải từ bi đối với tất cả mọi người trên thế gian, không phân biệt đảng phái mà cứu độ, hy vọng tất cả mọi người sớm ngày minh bạch chân tướng, đồng thời thương tiếc cho những sinh mệnh không minh bạch chân tướng. Đại Pháp sẽ đo lường việc được lưu lại hay không của họ.

Trước đây, các đệ tử Đại Pháp trong nước cũng từ bi cứu độ đối với những người tham gia cuộc bức hại, ngày nay các đệ tử Đại Pháp trên thế giới phải tu luyện được thiện niệm không có kẻ thù. Có lẽ sự từ bi của Đại Pháp và việc giảng chân tướng cứu độ chúng sinh không phân biệt của đệ tử Đại Pháp, sẽ khiến mặt minh bạch của tất cả các sinh mệnh tôn kính Đại Pháp, từ đó đều có cơ hội bình đẳng như nhau bước lên thuyền Pháp.

Sứ mệnh của chúng ta là chính Pháp và cứu người, và tất cả là để thành tựu chúng ta — Đồ đệ Đại Pháp! Thành tựu Giác Giả tương lai của vũ trụ! Đừng quá coi trọng thế sự, ngược lại sẽ càng tốt hơn.

Các đệ tử Đại Pháp vĩnh viễn phải dựa trên Pháp và trở thành lạp tử của Pháp.

Trên đây là một chút nhận thức muốn trao đổi với các bạn đồng tu, cộng đồng thăng hoa!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/28/最后的正法進程-417164.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/12/29/189064.html

Đăng ngày 09-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share