Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh

Bản dịch Tiếng Việt.

Bản dịch song ngữ Trung Việt (chỉ để tham khảo).

Đăng ngày 18-4-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share