[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ:

Một gia đình đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Thanh Ninh; một nhóm học Pháp tại Thanh Ninh; một nhóm học Pháp tại thành phố Uy Hải (02); nhóm học Pháp bốn người tại Nhũ Sơn, thành phố Uy Hải; một nhóm học Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài (03); đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài; một gia đình đệ tử Đại Pháp tại Thái An; đệ tử Đại Pháp tại Tê Hà, thành phố Yên Đài (02); đệ tử Đại Pháp tại Thạch Đảo, thành phố Uy Hải; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Lâm Thanh, thành phố Liêu Thành; đệ tử Đại Pháp công tác trong ngành quản lý thị trường cùng thân mẫu và người thân tại tỉnh Sơn Đông; bốn chị em đệ tử Đại Pháp tại Thạch Đảo, thành phố Uy Hải; đệ tử Đại Pháp tại Hải Dương; một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Uy Hải; đệ tử Đại Pháp tại Lợi Tân, thành phố Đông Doanh; đệ tử Đại Pháp tại Thái An; một nhóm học Pháp tại thành phố Tế Ninh (02); một đệ tử Đại Pháp và người thân tại Chiêu Viễn, Yên Đài; đệ tử Đại Pháp tại Bồng Lai; một đệ tử Đại Pháp tại Long Khẩu, thành phố Yên Đài; đệ tử Đại Pháp và người thân tại Triêu Thành; hai nhóm học Pháp tại Tê Hà, Yên Đài; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại trấn Ôn Tuyền, quận Hoàn Thúy, thành phố Uy Hải.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/山东大法弟子和家人恭祝师尊元旦快乐-29条–417708.html

Đăng ngày 04-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share