[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại Quảng Châu kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ:

Hai mẹ con đệ tử Đại Pháp tại Quảng Châu; đệ tử Đại Pháp tại Quảng Châu (06); một đệ tử Đại Pháp trung niên tại Quảng Châu; một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi tại Quảng Châu; một nhóm học Pháp tại quận Thiên Hà, Quảng Châu (02); đệ tử Đại Pháp tại Bạch Vân; một đệ tử Đại Pháp lâu năm cao niên tại Thiên Hà; một nữ đệ tử Đại Pháp cao niên tại quận Việt Tú; một đệ tử Đại Pháp và toàn gia đình tại Quảng Châu; một đệ tử Đại Pháp tại Phiên Ngu, thành phố Quảng Châu (02); một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi tại quận Hải Châu, Quảng Châu; một đệ tử Đại Pháp tại quận Việt Tú; gia đình đệ tử Đại Pháp ba người tại Việt Tú; một nhóm học Pháp tại Việt Tú (02); gia đình đệ tử Đại Pháp ba người tại Quảng Châu; gia đình đệ tử Đại Pháp bốn người tại Quảng Châu và Thâm Quyến; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại quận Phiê Ngu; đệ tử Đại Pháp và gia đình năm người tại Quảng Châu.

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/广州大法弟子恭祝师尊新年好-26条–417757.html

Đăng ngày 04-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share