[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh An Huy kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ:

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại huyện Tinh Đức, thành phố Tuyên Thành; huyện Thị Kính, thành phố Tuyên Thành; thành phố Phụ Dương; huyện Nương Sơn; Hoài Nam (02); Quảng Đức; thành phố Bạng Phụ; đệ tử Đại Pháp Liên Hoa tại Hợp Phì (02); một nhóm học Pháp tại thành phố Hợp Phì; một đệ tử Đại Pháp trung niên và người thân tại thành phố Phụ Dương; đệ tử Đại Pháp tại Hợp Phì (02); Túc Châu; mẹ con đệ tử Đại Pháp tại thành phố An Khánh; đệ tử Đại Pháp cao niên tại Hợp Phì; hai đệ tử Đại Pháp ở phía bắc An Huy; một đệ tử Đại Pháp tại khu Đông, Hợp Phì; đệ tử Đại Pháp tại Đồng Lăng; hai đệ tử Đại Pháp cao niên tại Hợp Phì; một đệ tử Đại Pháp tại huyện Lâm Tuyền, thành phố Phụ Dương; đệ tử Đại Pháp tại huyện Phượng Đài, thành phố Hoài Nam.

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/安徽大法弟子恭祝师尊新年好-23条–417756.html

Đăng ngày 04-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share