[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại Quảng Tây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ:

Toàn thể đệ tử Đại Pháp Hokkaido, khu tự trị dân tộc Choang; đệ tử Đại Pháp và người thân ở Quảng Tây; đệ tử Đại Pháp tại thành phố Quý Cảng; một đệ tử Đại Pháp Quế Lâm, khu tự trị dân tộc Choang; một nhóm học Pháp tại thành phố Bắc Hải; đệ tử Đại Pháp tại quận Hải Thành, Bắc Hải; đệ tử Đại Pháp tại Quế Lâm; đệ tử Đại Pháp tại Bách Sắc; Nam Ninh (04); Quế Lâm (02); huyện Hoành và thành phố Nam Ninh; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại huyện Lục Xuyên, thành phố Ngọc Lâm, khu tự trị dân tộc Choang; một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Ninh Hương, Hồ Nam; một đệ tử Đại Pháp cao niên tại huyện Lục Xuyên, thành phố Ngọc Lâm, khu tự trị dân tộc Choang; gia đình đệ tử Đại Pháp ba người tại huyện Lục Xuyên, thành phố Ngọc Lâm, khu tự trị dân tộc Choang; đệ tử Đại Pháp tại huyện Bác Bạch, thành phố Ngọc Lâm, khu  tự trị dân tộc Choang (02); đệ tử Đại Pháp tại Quảng Tây; một đệ tử Đại Pháp Quảng Tây; đệ tử Đại Pháp tại Bắc Hải.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/广西大法弟子恭祝师尊新年好-24条–417758.html

Đăng ngày 04-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share