[MINH HUỆ 01-01-2021]

Đệ tử Đại Pháp ngành giáo dục thuộc các vùng dưới đây ở Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp trong ngành giáo dục tỉnh Thiểm Tây; Một đệ tử trong ngành Giáo dục ở huyện Khai Giang, thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên; Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trong ngành giáo dục Tây An ở tỉnh Thiểm Tây; Các đệ tử Đại Pháp trong ngành giáo dục ở Quý Châu; Các đệ tử Đại Pháp trong ngành giáo dục ở quận Hồng Hoa Cương, thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu; Các đệ tử Đại Pháp trong ngành giáo dục ở Triều Dương, Liêu Ninh; Các đệ tử Đại Pháp trong ngành giáo dục ở huyện Huệ Xuyên, thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu; Một đệ tử Đại Pháp là giáo viên ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh; Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trong ngành giáo dục ở thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây; Đệ tử Đại Pháp trong ngành giáo dục ở thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây; Các đệ tử Đại Pháp trong ngành giáo dục ở quận Trường Nghĩa, thành phố Cát Lâm; Tất cả các đệ tử Đại Pháp trong ngành giáo dục ở huyện Hoàn Thuý, thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông; Tất cả các đệ tử Đại Pháp trong ngành giáo dục ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông; Các đệ tử Đại Pháp từ Đại học Cát Lâm; Một đệ tử Đại Pháp là giáo viên ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh; Các đệ tử trong ngành giáo dục ở thành phố Bình Đô, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông; Các đệ tử Đại Pháp từ các trường đại học ở Uy Hải, Sơn Đông; Một đệ tử Đại Pháp ngành giáo dục ở thành phố Duy Phường, Sơn Đông; Các giáo viên và đệ tử ở thành phố Hoắc Lâm Quách Lặc, Thông Liêu, Nội Mông; Các đệ tử Đại Pháp ở Thái An, tỉnh Sơn Đông; Tất cả các đệ tử Đại Pháp từ mười trường đại học ở Thành Đô, Tứ Xuyên; Tất cả các đệ tử Đại Pháp từ Đại học Hà Đông Sơn Đông; Một đệ tử thuộc ngành giáo dục ở Thành Đô, Tứ Xuyên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/教育系统大法弟子恭祝师尊新年好-22条–417814.html

Đăng ngày 03-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share