Lời: Đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm, Trung Quốc. Soạn nhạc và diễn xướng: Như Sơ

[MINH HUỆ 15-05-2020]

Download


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/15/405111.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/16/185027.html

Đăng ngày 19-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share