Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-06-2008] Chính Pháp sẽ kết thúc nhanh chóng và thời gian chúng ta còn lại rất hạn chế. Đa số các học viên Trung Quốc đang nắm bắt thời gian để cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa. Tuy vậy vẫn còn những học viên vẫn lo sợ bức hại, tạo nên ảnh hưởng tiêu cực trong cố gắng cứu độ chúng sinh của mình. Ở đây, tôi muốn chia sẻ những ý kiến của mình về vấn đề này với các bạn học viên.

Một số các bạn học viên đã không học Pháp thật tốt và vẫn còn chưa sáng tỏ về nguyên nhân của cuộc bức hại. Do vậy, họ vẫn còn những chấp trước sợ hãi mạnh mẽ và không thể giảng sự thật được tốt. Điều này nên được thay đổi ngay lập tức. Sư Phụ đã dạy chúng ta,
cựu thế lực không dám phản đổi chúng ta giảng sự thật hay cứu độ chúng sinh. Vấn đề chủ yếu là không để chúng lợi dụng thiếu sót trong tâm trí chúng ta khi chúng ta thực hiện công việc” (“GIảng Pháp tại Pháp Hội ở Boston năm 2002”).

Đôi khi chúng ta có những chấp trước mạnh mẽ và ở trong tình trạng không đúng đắn (ví dụ, thiếu lí trí, sợ hãi, che giấu tâm hiển thị và(hoặc) tâm tranh đấu, dính dấp nhân thế, v.v.), không thể từ bỏ chúng trong một thời gian dài. Trong tình trạng như vậy, chúng ta đã không phù hợp với yêu cầu của Pháp. Kết quả là tà ác đã lợi dụng những thiếu sót này để bức hại chúng ta.

Tại sao Pháp thân của Sư Phụ và các Thần Hộ Pháp không dừng cựu thế lực lại? Đó bởi vì Chính Pháp của Sư Phụ không chỉ cứu độ chúng sinh mà còn thiết lập tương lai. Tất cả những gì Sư Phụ làm đều để gây dựng tương lai và thiết lập nền tảng cho tương lai. Nó sẽ vĩnh viễn trường tồn. Do đó Chính Pháp có những nguyên tắc. Sư Phụ không thể bảo hộ một học viên một cách vô điều kiện, cũng như Đại Pháp không thể bảo hộ một người thường mà không có lí do. Đó không có nghĩa cho phép điều này, mà đó để tránh những sai lệch trong vấn đề này. Nếu chúng ta thực hiện mọi việc với chính niệm và chính hành, Sư Phụ sẽ không cho phép tà ác bức hại chúng ta. Nếu tà ác vẫn muốn bức hại chúng ta, Sư Phụ sẽ giải thể chúng. Hơn nữa, bức hại không có nguyên do cũng không phù hợp với luật lệ của cựu vũ trụ, do vậy tà ác cũng không dám làm vậy. Nếu không, luật lệ của cựu vũ trụ cũng sẽ loại trừ chúng. Do vậy, nếu chúng ta luôn giữ tâm mình ngay chính, và thực hiện mọi việc một cách chân chính thì chúng ta sẽ tránh được thống khổ. Không cần thiết phải quá dính mắc đến vấn đề này. Chúng ta nên để tâm trí và năng lượng của mình vào điều quan trọng nhất, đó là giảng sự thật.

Giảng sự thật và thuyết phục con người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là cứu độ con người thế giới và cứu những thể hệ vũ trụ mênh mang và vô lượng chúng sinh trong những thể hệ vũ trụ này. Cùng lúc, chúng ta cũng đang hỗ trợ Sư Phụ thiết lập tương lai, sáng tạo lịch sử, và để lại cho chúng sinh tại các tầng trong các giai đoạn lịch sử khác nhau tham chiếu khi có những vấn đề xảy đến ở các thời kì, ở các tầng khác nhau. Do vậy, chúng ta không nên bỏ lỡ một cơ hội nào để thuyết phục mọi người thoái Đảng và giảng sự thật cho họ. Mục đích duy nhất mà vì nó chúng ta đã đến từ quá khứ xa xưa là cứu độ con người thế gian trong những năm trân quí này. Tu luyện cá nhân trước năm 1999 là thiết lập nền tảng để cứu độ con người. Đó hiển nhiên chỉ ra tầm quan trọng của công tác giảng sự thật và sự quí báu của cơ hội này.

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta không nên để con người thế gian, những người đã định được cứu, bị đào thải với chúng sinh trong thể hệ vũ trụ của họ. Chúng ta thậm chí chẳng cần nghĩ đến việc khi nào cái Đảng tà ác sẽ bị giải thể và khi nào cuộc bức hại sẽ kết thúc. Sư Phụ đã giảng rõ ràng về vấn đề này trong “Giảng Pháp cho các học viên Úc châu.” Vấn đề duy nhất mà chúng ta cần tập trung là việc sử dụng thời gian tốt nhất còn lại này để cứu độ chúng sinh. Hơn nữa, chúng ta phải nên trân quí cơ hội này. Mục đích tối cao của phơi bày tà ác là cứu độ con người và chúng sinh, chứ không phải là giải thể chúng. Chúng ta không nên nhìn những tinh huống bề mặt như là mục đích chân chính. Cứu độ chúng sinh là mục đích thật sự của chúng ta. Chúng ta cần sáng suốt trong tâm trí mình về vấn đề này.

Chúng ta nên học Pháp tốt và như vậy có thể làm tốt ba điều. Đó là cách duy nhất thực hiện tốt mọi việc. Chỉ bằng việc học Pháp chúng ta mới có thể tinh tấn, giữ tâm trí sáng suốt và giữ chính niệm, chính hành. Trong quá trình học Pháp với tâm yên tĩnh, những tư tưởng và vật chất bệnh hoạn sẽ bị loại bỏ. Hơn nữa, học Pháp cho ta thêm trí huệ. Cùng đó, chúng ta nỗ lực hơn nữa để cứu độ con người. Chính Pháp sẽ kết thúc sớm và thời gian trôi nhanh. Thời gian còn ít ỏi, và chúng ta còn có rất nhiều người cần cứu. Chúng ta cần tập trung tâm trí và năng lực thuyết phục con người thoái Đảng và giảng sự thật cho càng nhiều người càng tốt.

Trên đây chỉ là một vài nhận thức của cá nhân tôi. Làm ơn chỉ giúp những điều chưa đúng.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/19/180517.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2008/6/29/98534.html
Đăng ngày 30-6-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share