Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-08-2009] Gần đây tôi có được một hiểu biết sâu sắc hơn về sự cần thiết của đệ tử Đại Pháp hợp thành một chỉnh thể: Vũ trụ mới là một thể hài hòa và được tổ chức tốt. Tôi muốn chia sẻ nhận thức của tôi với các đồng tu về phương diện này.

Sư Phụ nói với chúng ta rằng hiệu quả của việc học viên quảng bá Thần Vận có liên quan đến sự hợp tác chỉnh thể của học viên Đại Pháp. Trong bài giảng trước, Sư Phụ cũng đã đề cập đến tác dụng mạnh mẽ của việc chỉnh thể đệ tử Đại Pháp phối hợp  tốt với nhau. Tuy nhiên, sự hiểu biết của tôi về phần này của Pháp vẫn chỉ giới hạn ở tầng bề mặt. Sau khi đọc bài , “Làm thế nào để hợp thành một chỉnh thể đệ tử Đại Pháp” (bản tiếng Hán tại: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/10/204273.htm) từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tại Áo năm 2009, cùng với bài giảng của Sư Phụ, “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004,” tôi nhận ra rằng hợp thành một chỉnh thể đệ tử Đại Pháp là một phần thiết yếu trong sự tu luyện của chúng ta.

Từ bài giảng Pháp, tôi đi đến nhận thức rằng bản chất ích kỷ của vũ trụ cũ đã quyết định quy luật “thành, trụ, hoại, và diệt” , quy luật chi phối vũ trụ cũ. Khi một số bộ phận hay toàn thể vũ trụ cũ bị thoái hóa thì chúng phải bị tiêu hủy đến mức không còn gì trước khi những bộ phận mới hay là toàn thể vũ trụ mới có thể được sinh ra. Vũ trụ mới có một cơ chế tự động làm mới. Quá trình tu luyện của chúng ta là một quá trình hình thành thành vũ trụ mới. Để cho vũ trụ mới hình thành cơ chế làm mới và tự sửa chữa thì mỗi lạp tử của vũ trụ mới cần phải có cơ chế hướng nội. Hơn nữa, tất cả các lạp tử trong vũ trụ mới cũng phải hình thành cơ chế hòa hợp với những cái khác. Do đó khi một lạp tử của vũ trụ mới (tương đương với một cá nhân) suy thoái, cơ chế hài hòa của toàn thể vũ trụ cần phải làm cho lạp tử này tốt trở lại. Sự hình thành cơ chế hài hòa này dựa vào sự vô ngã của những lạp tử trong vũ trụ mới. Nếu những nhân tố gây chia rẽ những lạp tử của một vũ trụ riêng biệt không bị tiêu diệt, những lạp tử này không được phép tồn tại trong vũ trụ mới.

Thêm vào đó, sự hài hòa vô ngã này cũng bao gồm sự khoan dung của người tu luyện đối với người thường. Trong sự tu luyện của mình, tôi thường gặp phải những học viên mà không thể khoan dung đối với một số khuyết điểm của người thường trong xã hội. Khi vũ trụ tương ứng của một người trở nên suy thoái, nếu đệ tử Đại Pháp không thể khoan dung người này, vũ trụ của người này sẽ bị hủy diệt. Do đó chúng ta chỉ có thể cứu độ mọi người vô điều kiện. Chỉ thông qua sự khoan dung và từ bi vô điều kiện của những người tu luyện, thì họ mới có thể tiến nhập vào tương lai và có cơ hội  phục Thiện.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/16/206543.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/8/28/110364.html
Đăng ngày: 30-08-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share