Tổ chức Thế giới Ðiều tra Đàn áp Pháp Luân CôngPO Box 365326, Hyde Park, MA 02136
www.upholdjustice.orgTel. (781) 710-4515
Fax. (617) 325-8729
Email: contacts@upholdjustice.org

Tổ chức Thế giới Ðiều tra Bức hại Pháp Luân Công đã thành lập chi nhánh Trung quốc Hương Cảng vào ngày 16 tháng Năm, 2003.

Mục đích của việc thành lập chi nhánh Trung quốc Hương Cảng (Hong Kong) của tổ chức này là để nhấn mạnh đến mục tiêu của tổ chức này, tăng cường công việc điều tra và gia tăng ảnh hưởng của họ trên toàn cầu.

Mục đích chính của chi nhánh là để điều tra tất cả các hành động tội lỗi của tất cả các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến chính sách khủng bố, đàn áp Pháp Luân Công; thực hiện những công tác điều tra đó, không cần biết là sẽ mất bao nhiêu thời gian, không cần biết nó phức tạp, khó khăn đến đâu, sẽ điều tra đến cùng, để đem sự vụ ra ánh sáng; để thực thi được những nguyên tắc căn bản của nhân loại; và để củng cố và bảo vệ nền công lý cho xã hội.

Nhiệm vụ chính của chi nhánh này là để điều tra những hành vi tội ác của chế độ Giang Trạch Dân trong việc mở rộng chính sách đàn áp và khủng bố Pháp Luân Công đến Hương cảng, hay bất cứ tội ác nào có liên hệ đến Hương cảng một cách gián tiếp hay trực tiếp, và sử dụng những phương pháp hợp pháp để vạch trần những tội ác như thế, và áp dụng chính sách cô lập hay đệ đơn kiện tại Hương cảng hay những nơi khác trên thế giới cho những cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên hệ đến việc khủng bố Pháp Luân Công.

* * * * *

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2003/5/19/35885.html.

Dịch và đăng ngày 30-5-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share