[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Hà Bắc, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Tuyên Hóa (02); Huyện Thanh, Thương Châu (04); Thương Châu; Huyện Vi Tràng, Thừa Đức; Kê Trạch, Hàm Đan; Phong Phong Quáng, Hàm Đan (02); Thâm Châu, Hành Thủy (03); Hàm Đan; Huyện Cảnh, Hành Thủy; Huyện Từ, Hàm Đan (02); Hành Thủ (02); Ninh Tấn; Hành Đài; Long Nghiêu, Hình Đài

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/河北大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–443458.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share