[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Liêu Ninh, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Liêu Ninh (06); Tam Giang Khẩu, Xương Đồ, Thiết Lĩnh; Phụ Tân (03); Tân Tân; Huyện tự trị Mãn Tộc, Tụ Nham; Huyện Thanh Nguyên, Phủ Thuận (02); Đan Đông (02); Đại Thạch Kiều, Doanh Khẩu; Huyện tự trị dân tộc Mông Cổ, Phụ Tân; Thiết Lĩnh; Thanh Hà, Thiết Lĩnh; An Sơn; Bát Ngư Quyển


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/辽宁大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–443461.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share