[MINH HUỆ 01-01-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Sơn Tây, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Bình Định, Dương Tuyền; Thái Nguyên (6); Vận Thành; nhóm học Pháp ở Thái Cốc, Tấn Trung; Thái Cốc, Tấn Trung (4); Vân Châu, Đại Đồng; Đại Đồng; Bình Định, Dương Tuyền; Hoài Nhân (2); Tây Xương, Lương Sơn; Lâm Phần; Dương Thành, Tấn Thành; Thấm Thuỷ, Tấn Thành; Lăng Xuyên, Tấn Thành; Trạch Châu, Tấn Thành; Dương Tuyền; huyện Liêu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/山西大法弟子恭祝师尊新年好-26条–436110.html

Đăng ngày 03-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share