[MINH HUỆ 01-01-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Nội Mông Cổ, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Xích Phong (5); Hô Luân Bối Nhĩ (3); Y Mẫn Hà; Nguyên Bảo Sơn, Xích Phong (2); Hồng Sơn, Xích Phong (2); Tùng Sơn, Xích Phong (2); Nội Mông Cổ (2); Tích Lâm Quách Lặc Minh (2); Nguyên Bảo; Thông Liêu; Tích Minh Đa Luân; Hô Hoà Hạo Đặc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/内蒙古大法弟子恭祝师尊新年好-23条–436105.html

Đăng ngày 03-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share