[MINH HUỆ 01-01-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hoàn Thuý, Uy Hải; Phúc Sơn, Yên Đài (3); Chiêu Viễn, Yên Đài; Tế Ninh (4); nhóm học Pháp ơ Lý Đảo; nhóm giảng chân tướng ở Chiêu Viễn, Yên Đài; nhóm học Pháp ở Chiêu Viễn, Yên Đài; Tân Thái, Thái An (2); Hải Kinh; Bình Nguyên (7); nhóm học Pháp ở Bình Nguyên; Nhũ Sơn, Uy Hải (2); Sơn Đông; Tế Nam; nhóm học Pháp ở Bình Độ, Thanh Đảo.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/山东大法弟子恭祝师尊新年好-28条–436056.html

Đăng ngày 03-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share