[MINH HUỆ 31-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Triêu Thành; Sơn Đông; Long Khẩu, Yên Đài (02); huyện Đan, Hà Trạch; Chiêu Viễn,Yên Đài (02); Sơn Đông (02); Yên Đài; Phúc Sơn, Yên Đài (03); Lâm Truy, Truy Bác (02); Uy Hải; Nhật Chiếu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/山东大法弟子恭祝师尊新年好-25条–435892.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share