[MINH HUỆ 31-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Vân Nam, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các tiểu tổ học Pháp, gia đình, tập thể và cá nhân đệ tử Đại Pháp ở Vân Nam (04); Côn Minh (07); Côn Cương (03); Đại Lý (01); Tây Song (01); Hồng Hà (02); Ngũ hoa (01); Mông Tự (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/云南大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435959.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share