[MINH HUỆ 31-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Tứ Xuyên, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các tiểu tổ học Pháp, gia đình, tập thể và cá nhân đệ tử Đại Pháp ở Tứ Xuyên (03); Vạn Nguyên (01); Đạt Châu (02); Lương Sơn (04); Miên Dương (02); Đức Dương (05); Tự Cống (01); Nam Sung (03); Bành Sơn (01); Toại Ninh (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/四川大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435968.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share