[MINH HUỆ 31-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở An Huy, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các tiểu tổ học Pháp, gia đình, tập thể và cá nhân đệ tử Đại Pháp ở An Huy (04); Nãng Sơn (01); Hợp Phì (03); Đồng Lăng (03); Tuyên Thành (03); Lục An (02); Trừ Châu (01); Vu Hồ (01); An Khánh (01); Hoành Sơn (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/安徽大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435974.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share