[MINH HUỆ 31-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Hà Nam, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các tiểu tổ học Pháp, gia đình, tập thể và cá nhân đệ tử Đại Pháp ở Hà Nam (03); Nam Dương (02); Tháp Hà (01); Chu Khẩu (06); Hứa Xương (05); An Dương (01); Khai Phong (03); Lạc Dương (03); Bộc Dương (01); Trú Mã (01); Bình Đính Sơn (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/河南大法弟子恭祝师尊新年好-27条–435992.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share