[MINH HUỆ 31-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Tế Nam, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các tiểu tổ học Pháp, gia đình, tập thể và cá nhân đệ tử Đại Pháp ở Tế Nam (13); Thị Trung (02); Chương Khâu (03); Hòe Ấm (02); Thiên Kiều (02); Lịch Thành (03).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/济南大法弟子恭祝师尊新年好-25条–435993.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share