[MINH HUỆ 31-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Hồ Bắc, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các tiểu tổ học Pháp, gia đình, tập thể và cá nhân đệ tử Đại Pháp ở Hồ Bắc (01);Hiếu Cảm (02); Tương Dương (02); Kinh Châu (06); Vũ Xương (01); Hàm Ninh (02); Hoàng Cương (01); Kinh Môn (01); Trung Thiết (01); Vũ Hán (03); Hán Dương (01); Thiên Môn (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/湖北大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435995.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share