[MINH HUỆ 31-12-2021] Đệ tử tại vùng nông thôn thuộc các tỉnh thành và khu vực dưới đây tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tân Cương; Hà Bắc; Lai Dương, Yên Đài, Sơn Đông; Tân Thái, Thái An, Sơn Đông (02); Bành Sơn, Mi Sơn, Tứ Xuyên; Du Thụ, Trường Xuân, Cát Lâm; Huyện Phí, Lâm Nghi, Sơn Đông; Triều Nam, Sán Đầu, Quảng Đông; Huyện Bảo Định, Hà Bắc; Cương Thành, Tế Nam, Sơn Đông; Vạn Toàn, Trương Gia Khẩu, Hà Bắc; Hắc Sơn, Cẩm Châu, Liêu Ninh; Huyện Mông Âm, Lâm Nghi, Sơn Đông; Liêu Ninh; Phù Dư, Cát Lâm; Tân Tập, Thạch Gia Trang, Hà Bắc (03); Triêu Dương, Liêu Ninh; Thuận Nghĩa, Bắc Kinh; Mãn Thành, Bảo Định, Hà Bắc (02); Phì Đông, An Huy; An Khâu, Duy Phường, Sơn Đông; Huyện Nông An, Trường Xuân, Cát Lâm; Đồng Lương, Trùng Khánh


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/乡村大法弟子恭祝师尊新年好-27条–436012.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share